AssembleaActa de l’Assemblea General de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes
del Col·legi “La Presentació” de Reus

Data : 11/11/2015
Horari: 20:10h a 20:40h
Lloc: Col·legi “La Presentació” de Reus

Hi assisteixen:
S’inicia la reunió a les 20:00 amb 24 assistents (15 pares i 8 membres de junta i la Direcció del
Col·legi). Els membre de la Junta presents són:
Sra. MIREIA MANCHADO, presidenta
Sr. PEDRO SEGURA, sots-president
Sr. DAVID BOLEDA, secretari
Sr. NOÉ FORÉS, sots-secretari
Sr. EUGENI ABELLÓ, tresorer
Sr. ÁLVARO VARGAS, sots-tresorer
Sr. JOAN PERE TORRES, vocal
Sr. JORDI AJENJO, vocal

Ordre del Dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Ampliació dels membres de Junta
3. Estat de comptes
4. Pressupost pel curs 2015-2016
5. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Es procedeix a la seva lectura i posterior aprovació per unanimitat.

2. Ampliació dels membres de Junta
S’informa que havent-hi varies persones interessades en formar part de la Junta de
l’AMPA i com els Estatuts de la mateixa no limiten el numero de membres, es va obrir
període per a presentar candidatures, a dia d’avui s’han rebut les següents
candidatures:
Sra. SARA MAURI MESTRE
Sra. SANDRA GUAITA ESTERUELAS
Sr. RAMON BERGADÀ BARTOLÍ
Sr. JUAN CARLOS CARRERO BARRERA
S’aprova per unanimitat la seva incorporació a la Junta en qualitat de vocals.


3. Estat de comptes
Es presenta la diapositiva amb l’execució del curs 2014-15. Al respecte l’Estat de Comptes es fa èmfasi en les principals desviacions envers el pressupost presentat a la darrera Assemblea:
· En la festa de fi de curs, enguany es va destinar una part dels inflables a realitzar activitats diverses amb monitors, i amb un cost una mica menor al de l’any passat es va aconseguir una molt bona activitat matinal.
· Enguany en el sopar, es va valorar molt positivament que es realitzes en presentacions individuals.
· Respecte les elevades comissions bancàries que es varen tenir en l’anterior curs lectiu, enguany amb el canvi a Bankinter s’han assumit unes comissions ja molt més coherents a la nostra activitat real..

S’aproven els comptes i s’agraeix la tasca de la Sra. MARIA JESÚS ÁLVAREZ com a
Censora de Comptes de l’AMPA. Es demana nou sensor per al curs 2015-2016, al qual es torna
a oferir ella mateixa.

4. Pressupost pel curs 2015-2016

Per al pressupost any 2015-2016, es proposa mantenir la quota en 20€, com fins ara.

Es presenta la diapositiva amb el pressupost del curs 2015-16.

S’informa que seguim col·laborant amb: La castanyada, la festa de l’escola, el concurs fotogràfic, la carta al Reis, Sant Jordi, el viatge de fi de curs i la festa de comiat de 4t d’ESO. I seguirem organitzant la Conferència FEAC, la sortida familiar i la festa de fi de curs. A la vegada s’explica que enguany l’AMPA ha decidit destinar recursos per a:
· Renovació de l’equip d’Audio del Teatre valorat de forma estimativa en 1.500€.
· Renovació del vestuari dels Pastorets, amb un import estimat de 1.000€.
· Renovació dels equips de megafonia d’Educació Infantil i Primaria, amb un
valor estimat de 1.000€.
· Compra de cadires plegables per a les activitats del centre, també amb un
import estimat de 1.000€.
S’aprova el pressupost per unanimitat dels assistents.

5. Torn obert de paraules

-Es comenta la problemàtica existent en la recollida dels infants de Infantil, ja que s’hi produeixen taps i no es gens fàcil recollir-los. Despres de un debat intens, es comenten dues propostes: crear targeta magnètica per identificar els nens i els pares (de difícil execució) i l’altra de mes fàcil implantació que seria la posada d’una cinta per a fer un circuit de recollida. Tot i que es valorarà amb el col·legi la seva resolució, s’incideix en recordar que la recollida implica un important esforç en civisme per part dels pares que van a recollir els nens, i que si aquest s’assoleix, el problema es redueix amb molta part.
-S’explica l’activitat de Sant Jordi per enguany, en el que no hi haurà el mag però si que hi ha un grup de teatre que esta preparant una obra per aquell dia, de forma que es dona més relleu a l’activitat d’entrega dels premis literaris. D’altra banda, com enguany Sant Jordi cau en dissabte no es podran realitzar les activitats de venda de llibres usats, ja que no serà tan atractiu.
-Es demana poder tenir localitzat un pàrquing per als carros dels nens, desafortunadament no es disposa de cap espai lliure i hàbil per a poder-ho utilitzar.
-Es comenta la perillositat en la circulació dels vehicles pels carrers del voltant del Col·legi. S’expliquen les diferents opcions que es varen demanar a l’Ajuntament i que en principi no han pogut atendre, que eren bàsicament: les barreres per tancar el carrer de la porta gran, els passos elevats per a reducció de la velocitat i la major presència de la policia local.
-La Direcció del Col·legi explica que de cara l’any proper s’esta estudiant la possibilitat de que els pares de 1er a 6è puguin entrar a buscar als nens al patí.
-La Direcció també recorda que el proper dissabte es realitza el gran Recapte i que serà benvinguda qualsevol tipus de col·laboració al respecte.


Sense haver-hi cap torn demanat, a les 20:50 hores es dona per finalitzada l’Assemblea.
Acta de l’Assemblea General de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi “La Presentació” de Reus

         Data :              27/11/2014
         Horari:            20:10h a 20:40h
         Lloc:                Col·legi “La Presentació” de Reus

Hi assisteixen:
Sra. MARIA TERESA GARCÍA, presidenta
Sra. MIREIA MANCHADO, secretaria
Sr. PEDRO SEGURA, sots secretari
Sr. EUGENI ABELLÓ, tresorer
Sr. ÁLVARO VARGAS, sots-tresorer
Sr. NOÉ FORÉS, vocal
Sr. JOAN PERE TORRES, vocal
Sr. DAVID BOLEDA, vocal

S’inicia la reunió a les 20:10 en segona convocatòria, amb 14 assistents (5 pares i 8 membres de junta i la Direcció del Col·legi).

Ordre del Dia:
1.       Lectura i aprovació de l’acta anterior
2.       Renovació de la Junta
3.       Estat de comptes
4.       Pressupost pel curs 2014-2015
5.       Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:
1.       Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Es procedeix a la seva lectura i posterior aprovació per unanimitat.
2.       Renovació de la Junta de l’AMPA
Es presenta la proposta que es va aprovar a la Junta de l’AMPA:
Sra. MIREIA MANCHADO                      Presidenta
Sr. PEDRO SEGURA                                  Vicepresident
Sr. DAVID BOLEDA                                   Secretari
Sr. NOÉ FORÉS                                           Sots - Secretari
Sr. EUGENI ABELLÓ                                  Tresorer
Sr. ÁLVARO VARGAS                               Sots - Tresorer
Sr. JOAN PERE TORRES                           Vocal
Sra. SUSANA GALVE                                Vocal
Hi ha una vacant a cobrir, es va fer saber en el Comunica’t. S’ha presentat en temps i forma la candidatura del Sr. JORDI AJENJO.
Queda aprovada per unanimitat la nova junta i la incorporació del Sr. JORDI AJENJO coma nou vocal.

3.       Estat de comptes
Es presenta la següent diapositiva:
Ingressos i despeses de l’AMPA. Curs 2013-14


Al respecte l’Estat de Comptes es fa èmfasi en les principals desviacions envers el pressupost presentat a la darrera Assemblea:
·      la carta als reis, es va ser bastant més generós de lo normal
·      els inflables, enguany es varen poder fer, i va pujar un import elevat, com sempre.
·      es varen comprar moltes més begudes que l’any passat (bàsicament en cava), però la gent va quedar molt satisfeta en aquest aspecte.
·      elevades comissions bancàries. Respecte aquest últim punt la Junta ja ha buscat una alternativa i es deixarà CatalunyaCaixa per passar a Bankinter.
S’aproven els comptes i s’agraeix la tasca de la Sra. MARIA JESÚS ÁLVAREZ com a Censora de Comptes de l’AMPA. Es demana nou sensor per al curs 2014-2015, al qual es torna a oferir ella mateixa.

4.       Pressupost pel curs 2014-2015
Per al pressupost any 2014-2015, es proposa mantenir la quota en 20€, com fins ara.
Proposta de pressupost  Curs 2014-15


Es comenta que després d’obrir el termini per presentar projectes, no hi ha hagut cap resposta per part de les mares i pares del Col·legi.
S’informa que seguim col·laborant amb: La castanyada, la festa de l’escola, el concurs fotogràfic, la carta al Reis, Sant Jordi, el viatge de fi de curs i la festa de comiat de 4t d’ESO. I seguirem organitzant la Conferència FEAC, la sortida familiar i la festa de fi de curs.
A la vegada s’explica que enguany l’AMPA ha decidit destinar recursos per a:
·         Compra de llibres per les biblioteques a les aules d’Ed. Infantil i Ed. Primària. On es destinaran 100€ per classe per a la compra de llibres, sent un total de 1.800€ en total per aquesta partida.
·         Renovació  de les equipacions esportives (minibàsquet i futbol-sala). Es demanaran possibles sponsors i a la vegada es buscarà solució per a les que ja s’han comprat per al minibàsquet. En funció del que s’aconsegueixi esponsoritzar es sabrà el que s’hi pot destinar.
·         Proteccions per les canastes de minibàsquet. Es demanaran pressupostos a diferents empreses.
·         Renovació d’equips informàtics, que es faran en funció de les necessitats que expressi la Direcció del Col·legi.

Es comenta que la Junta ha valorat les idees i inquietuds que es varen comentar en el transcurs de l’Assemblea passada. En ella es va comentar que es podrien destinar recursos a:
·         Promoure un espai de Biblioteca oberta fora l’horari escolar.
La Junta comenta que anteriorment ho podien fer perquè una germana del Col·legi cobria aquest horari, actualment aquesta germana ja no hi és i trobar una alternativa possible no esta a l’abast de l’AMPA.
·         Fer tríptic AMPA, ja es va fer l’any passat.
·         Re-emprendre la figura dels Pares Delegats.
L’èxit anterior va ser molt reduït i no va acabar d’engrescar a les mares i pares.
·         Reaprofitament de llibres i uniformes. Es comenta que la Junta ho ha valorat i que en David Boleda liderarà l’estudi d’aquesta proposta sempre que hi hagi mares i pares que ho vulguin treballar. No hi ha cap voluntari, per tant, aquest projecte enguany no s’estudiarà.
S’expliquen els resultats de l’enquesta realitzada l’any anterior, en la qual hi varen participar 25 pares i mares de l’escola, realment poca participació.
Adjunt es relacionen els diferents resultats:5.       Torn obert de paraules

Sense haver-hi cap torn demanat, a les 20:40hores es dona per finalitzada l’Assemblea.
La Presidenta                                                                                El SecretariActa de l’Assemblea General  de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes del Col·legi de la Presentació de Reus

Data:               19 de novembre de 2013
Hora:               20:15h a 22:00h
Lloc:                Col·legi la Presentació de Reus

Hi assisteixen:
Sra. MARIA TERESA GARCÍA, presidenta
Sr. EUGENI ABELLÓ, tresorer
Sr. ÁLVARO VARGAS, sots-tresorer
Sra. MIREIA MANCHADO, secretaria
Sr. PEDRO SEGURA, vocal
Sr. NOÉ FORÉS, vocal
Sr. JOAN PERE TORRES, vocal

S’inicia la reunió a les 20:15h en segona convocatòria, 23 assistents (16 pares i 7 membres de la junta).

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. S’aprova l’acta del curs 2012-2013.
2. Presentació de l’estat de comptes. El sr. Eugeni Abelló, tresorer, explica l’estat de comptes fent un desglossament detallat dels ingressos i les despesses de l’AMPA. Es finalitza l’exercici 2012-2013 amb un saldo positiu de 794,41€.
S’agraeix la feina del senyor David Boleda com a sensor i es demana per al curs 2013-2014 un nou sensor. S’ofereix la sra. Maria Jesús Álvarez.
El sr. Gerard Domínguez pregunta si les pissarres digitals s’espatllen les despesses que suposi arreglar-les ho haurà d’assumir l’AMPA. Fa aquest comentari arrel de que una de les despesses més importants que l’AMPA te pressupostat aquest curs 2013-2014 és arreglar l’estructura de joc que hi al pati dels petits que va ser una aportació de l’AMPA. Se li comenta que ha estat una demanda de l’escola i considerem que s’ha de vetllar per la seguretat dels nostres fills. El manteniment de l’equip informàtic de l’escola és un tema cobert per la mateixa escola.
També es comenta que la part del pressupost destinat a la reparació del joc del pati dels petits és força gran. S’explica que només hi ha una empresa que subministra les peces necessàries per arreglar el joc i que si no es compren a ells les peces que es necessiten, no es fan responsables del desgast o altres deterioraments del joc i de l’incompliment de les normes de seguretat del joc en si.
Es pregunta pel tractament dels impagats i si és obligatòri pagar l’AMPA. Es respón que no és una obligatorietat, però tot i això els qui no paguen la germana els hi fa un recordatòri tenint en compte que és un benefici per els nostres fills.
Es pregunta com es gestiona la decisió de les despeses que te l’AMPA. S’explica que l’AMPA intenta donar resposta a les propostes que els arriba.
El Sr. David Boleda comenta que no li sembla bé destinar tanta part del pressupost de l’AMPA per fer inversió a l’escola, considera que és excessiva. Considera que s’ha de destinar aquests diners a altres activitats; per exemple proposa que l’AMPA pagui una excursió a tots els nens, es reciclin els llibres, els uniformes…
Altres assistents fan diverses propostes:
-       Proposen que es pugui obrir un període de presentació de propostes per a la propera assemblea.
-       Plantegen que l’AMPA pugui pagar una monitora per poder obrir l’espai de la biblioteca, amb horari de matí i tarda (8:00h a 9:00h i a partir de les 17:00h). Aquest servei funcionava amb anterioritat i era gestionat per una Germana i era un servei sense cost. Es qüestiona el nombre d’alumnes que farien ús d’aquest servei tant si és per defecte com per excés.
-       Plantegen que les porpostes s’haurien de pressupostar i votar. Tenir la informació prèvia i poder votar-les a l’assemblea. Això fomentaria la participació.

Es procedeix a votar el pressupost per al curs 2013-2014. La votació queda de la següent manera:
Vots a favor:               17
Vots en contra:           5
Abstencions:               1
Queda aprovat el  pressupost per al proper curs.

3. Activitats realitzades durant el curs passat. La Sra. Maria Teresa García, presidenta de l’AMPA, fa un repàs de les activitats en les l’AMPA ha participat finançant-les totalment o en forma d’aportació.

4. Torn de precs i preguntes.
- Proposen que els diners que es recolleixen per a l’India, ja estan bé, però que aquí també hi ha moltes persones necessitades. S’explica que els diners que es destinen a l’India son per una escola que la congregació de té en aquell país i que forma part d’un projecte de col·laboració i que aquesta activitat forma part del programari d’activitats de l’escola.
- Es demana que per als pares dels nens de P3 se’ls pugui informar més i millor del funcionament de l’AMPA, ja sigui amb una xerrada, tríptics…
- Demanen que pugui tornar haver-hi la figura dels “Pares Delegats”, encara que hi ha algún pare que va viure l’experiència que comenta que aquesta no va acabar de funcionar i que s’hauria d’enfocar d’alguna altra manera per que es va desvirtuar aquesta figura i va acabar no servint per a res.
- Es proposa que l’AMPA es mostri més oberta, més comunicativa. No saben quan es reuneix l’AMPA. Tenen la percepció que la Junta de l’AMPA és una cosa tancada i llunyana per als pares, demanen informació trimestral del que fa l’AMPA. Des de la Junta es comenta que tant les reunions com totes les activitats que fa l’AMPA es publiquen mitjançant el “Comunica’t” i al blog.  
- Proposen que l’AMPA es pugui reunir amb els pares de forma informal, sense que hagui de ser necessàriament una assemblea, per planificar el futur.
- Proposen fer més activitats per recollir diners per l’AMPA. Proposen fer una cistella amb aportacions desinteressades per obtenir més ingressos.
- Pregunten per la vacant que hi ha dins la Junta. Es comenta dels de la Junta que aquest punt no estava en l’ordre del dia i que no es pot plantejar una substitució en aquesta assemblea, però que es té present i es convocarà una assemblea extraordinaria per tal de cobrir la vacant.
La Assemblea finalitza a les 22:00h

LA PRESIDENTA                                                                SECRETARIA
Sra. Maria Teresa García                                                     Sra. Mireia Manchado


Reus, a 19 de novembre de 2013


Acta Assemblea curs 2012-13Assemblea General 30 d’octubre de 2012

1ª Convocatòria, 5 persones
2ª Convocatòria, 30 persones (pares, professors i germana)
8 membres de la Junta

Membres de la Junta:
Sr. Jordi Domènech, vocal
Sra. MªJesús Álvarez, vocal
Sr. Josep M. Aluja
Sr. Noé Forés
Sr. Gerard Domínguez, tresorer
Sr. Pere Puig
Sra. Antonia Aguilar, presidenta
Sra. Mercedes Bruned, secretaria

La reunió s’inicia a les 20:15h
-       Es procedeix a la lectura de l’acta de l’Assemblea  General del curs 2011-2012. S’accepta.

-       El sr. Gerard Domínguez, tresorer, explica l’estat de comptes fent un desglossament detallat dels ingressos i de les despeses de l’AMPA.  Es finalitza el curs escolar 2011-2012  amb un saldo positiu de 457’95 euros.

-       La sra. Antonia Aguilar, presidenta de l’AMPA explica les activitats en les que l’AMPA ha participat finançat de forma total i aquelles en les que l’AMPA ha estat col·laborador.

S’expliquen els nous estatuts de l’AMPA que son aprovats  per votació i majoria absoluta, 30 pares/mares i els 8 membres de la Junta.
S’inicia el procés de renovació de la Junta de l’AMPA:
1. Es procedeix a la presentació dels candidats.
2. Es realitzen les votacions.
3. Es fa el recompte de vots. Voten 36 persones.
Les votacions queden de la següent manera:

·         Viviane Jabalera ® 0 vots
·         Eduard Coloro ® 0 vots
·         Norbert Llorens ® 6 vots
·         Norbert Llorens ® 6 vots
·         David Boleda ® 9 vots
·         Isabel Llaurador ® 11 vots
·         Gerard Dominguez ® 13 vots
·         J. Pere Torres ® 23 vots
·         Susana Galves ® 27 vots
·         M. Teresa Garcia ® 30 vots
·         Mireia Manchado ® 30 vots
·         Pedro Segura ® 31 vots
·         Pilar Llaurador ® 31 vots
·         Eugeni Abelló ® 32 vots
·         Noé Forés ® 33 vots
·         Álvaro Vargas ® 33 vots


No hi ha precs i preguntes
La reunió finalitza a les 21:25 h

LA PRESIDENTA                                                                LA SECRETÀRIA
Sra. Antonia Aguilar                                                              Sra. Mercedes BrunedReus, 30 d’octubre de 2012

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada